TERAPIA pneumonologia 5/2016

TERAPIA pneumonologia 5/2016

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)  

Spis treści:

 • Leczenie biologiczne chorych na astmę w świetle badań klinicznych
 • Nowe leki rozkurczające oskrzela w POChP
 • Czy rodzaj inhalatora wpływa na skuteczność terapii wziewnej?
 • Bezpieczeństwo stosowania b-agonistów w chorobach układu krążenia oraz b-adrenolityków w chorobach układu oddechowego
 • Za i przeciw stosowaniu glikokortykosteroidów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • Fenotyp POChP: różnice patogenetyczne i terapeutyczne
 • Wpływ chorób układu krążenia na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego
 • Idiopatyczne włóknienie płuc - czy nowe leki wpływają na naturalny przebieg choroby
 • Wyzwania opieki i perspektywy leczenia dla chorych na mukowiscydozę
 • Zespół wątrobowo-płucny
 • Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO
 • Zagrożenie toksynami jako bronią biologiczną – czy jesteśmy na nie przygotowani?

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion